Ομάδα Rebrain

Πιλοτική Λειτουργία

Συμεών Γκουδρολώλος

Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης : Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Διεύθυνση Συλλογικών Ρυθμίσεων


«Είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης Συλλογικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στις αρμοδιότητες της οποίας ανήκει και η διαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής για την αντιμετώπιση του brain drain. Από τη θέση αυτή έχει την ευθύνη της καθοδήγησης και του συντονισμού μιας εξαιρετικής ομάδας ανθρώπων, με πάθος για τους σκοπούς της πρωτοβουλίας.


Έχει επαγγελματική εμπειρία σε θέματα συλλογικών εργασιακών σχέσεων και βιομηχανικής πολιτικής, περιλαμβανομένων ζητημάτων συλλογικών διαπραγματεύσεων και επίλυσης διαφορών, έχοντας θητεύσει ως διαμεσολαβητής σε διαπραγματεύσεις.


Οι σπουδές του είναι στην διοικητική και οικονομική επιστήμη. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.»