Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου

Πιλοτική Λειτουργία

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επεξεργάζεται ως από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») τα ανωτέρω στοιχεία επαγγελματιών/επιχειρήσεων, με σκοπό την εγγραφή, σύνδεση και πρόσβασή σας στις λειτουργίες της πλατφόρμας ReBrain Greece CoLab.

Η παροχή των ως άνω προσωπικών δεδομένων είναι αναγκαία για την πρόσβασή σας στην ψηφιακή πλατφόρμα και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, ενώ σε περίπτωση άρνησης παροχής τους δεν επιτρέπεται η εγγραφή και συμμετοχή σας σε αυτήν. Επιπλέον, τα πληροφοριακά συστήματα και οι διαδικασίες λογισμικού της πλατφόρμας συλλέγουν κατά τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας τους ορισμένα προσωπικά δεδομένα, η μεταφορά των  οποίων αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό λειτουργίας των πρωτόκολλων επικοινωνίας του Διαδικτύου, όπως διευθύνσεις IP, ονομασίες πεδίου των υπολογιστών και τερματικών συσκευών που χρησιμοποιείτε, ενδείξεις URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) των αιτούμενων πηγών, χρόνο του αιτήματος, χρησιμοποιούμενη μέθοδο για την υποβολή του αιτήματος στον server, μέγεθος του ληφθέντος αρχείου, αριθμητική ένδειξη πορείας του αιτήματος από τον server (ολοκληρώθηκε, σφάλμα κ.ο.κ.), άλλες παραμέτρους σχετικές με το λειτουργικό σύστημα και τις συσκευές σας. Τα δεδομένα αυτά, αναγκαία για την πρόσβαση σε υπηρεσίες Διαδικτύου, τυγχάνουν επεξεργασίας και για στατιστικούς σκοπούς σχετικά με την χρήση των υπηρεσιών της πλατφόρμας (συχνότερα προσπελάσιμο υλικό, αριθμός επισκεπτών ανά ώρα/μέρα, γεωγραφική περιοχή χρήστη κ.λπ.), καθώς και για τον έλεγχο ορθής λειτουργίας των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α΄ του Γ.Κ.Π.Δ. Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι προσβάσιμα από τους φορείς της πρωτοβουλίας ReBrain Greece και από τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις δραστηριότητές της.

Τα δεδομένα που παρέχετε διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια εγγραφής σας στην ψηφιακή πλατφόρμα και στη συνέχεια διαγράφονται με κατάλληλα και ασφαλή μέσα.

Δεν γίνεται χρήση cookies για την ανάλυση συμπεριφοράς ή την κατάρτιση προφίλ των χρηστών. Χρησιμοποιούμε cookies κάθε φορά που συνδέεστε στην πλατφόρμα (προσωρινά) κατά τρόπο περιορισμένο στο απολύτως αναγκαίο για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της πλατφόρμας. Η αποθήκευση των cookies αυτών στους τερματικούς σταθμούς ή στον περιηγητή (browser) σας υπόκειται στον δικό σας έλεγχο, ενώ στους server, μετά τη λήξη της πρόσβασης στην πλατφόρμα, πληροφορίες σχετικές με τα cookies διατηρούνται καταγεγραμμένες στα αρχεία καταγραφής (log) των υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα μικρότερο σε κάθε περίπτωση των επτά ημερών (όσο διατηρούνται όλες οι πληροφορίες περιήγησης).


Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων σας, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθεστε στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και
νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας ανά πάσα στιγμή, περιορισμού της επεξεργασίας όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων ή θεωρείτε την επεξεργασία παράνομη ή αντιτάσσεστε στην επεξεργασία ή εμείς δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα και απαιτούνται αυτά από εσάς και φορητότητας των δεδομένων σας σε κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο μορφότυπο.


Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].


Αν παρ’ όλα αυτά θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά παραβαίνει τον ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) ή στην εποπτική αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ όπου διαμένετε ή εργάζεστε ή στην εποπτική αρχή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης.