Σκοπός προγράμματος

Πιλοτική Λειτουργία

Σκοπός του Μηχανισμού Διασύνδεσης των Επιστημόνων Εμπειρογνωμόνων και Ερευνητών (Ε.Ε.Ε.) με Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι η διασύνδεση των δύο μερών της αγοράς εργασίας, του πολύτιμου ανθρώπινου κεφαλαίου και των επιχειρήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται ψηφιακά πλέον από την πλατφόρμα μας, μέσω της δημοσίευσης των ζητούμενων θέσεων Υψηλής Εξειδίκευσης με κωδικοποίηση ESCO από τις επιχειρήσεις στην ελληνική επικράτεια και την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συγκεκριμένη τέτοια θέση απο τους Ε.Ε.Ε.

Μέσα από την ψηφιακή διασύνδεση της πλατφόρμας πετυχαίνουμε την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής αγοράς εργασίας με υβριδικό τρόπο, αφού έτσι ενσωματώνεται στο ελληνικό οικοσύστημα άυλο ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλών ταχυτήτων και γνωστικής ισχύος, το οποίο μεταφέρει τεχνογνωσία εργασιακή εμπειρία, υψηλή διαχειριστική ικανότητα, ενισχυμένα χαρτοφυλάκια πελατών και μία εμπροσθοβαρή κουλτούρα και επιχειρησιακή νοοτροπία (growth mindset) από το εξωτερικό.

Μια συσσωρευμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα (TRL) που μπορεί να διοχετευτεί στους χώρους εργασίας μέσω οραματιστών εργοδοτών και να μετουσιωθεί σε συλλογική κατάκτηση, προκειμένου να αυξηθούν οι δεξιότητες των εργαζομένων τους, αλλά και να βελτιωθεί η οργανωσιακή αποτελεσματικότητα, η παραγωγικότητα, η εξωστρέφεια και η μελλοντική δυναμική της επιχείρησής τους.